2 weeks by public transportation through south China

Shanghai - Putuo Shan - Ningbo - Guilin - Longsheng - Yangshuo - Nanning - Beihai - Guangzhou - Hainan / Haikou

China - South